Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 7. volilne enote LJUBLJANA OBKROŽI 7

1. Ime in priimek: ANDREJ KASTELIC 

kraj: NOVO MESTO

ugleden kmet in vodja oddelka za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem Zavodu Novo mesto

Andrej Kastelic je nosilec kmetije od leta 2005. V delo na kmetiji so vključene tri generacije. Glavna dejavnost kmetije s 15 ha travnikov in 2 ha njiv, 0,3 ha trajnih nasadov ter 10 ha gozda je prireja mleka, ki jo dopolnjujejo prireja jajc in živine, zlasti prašičev, drobnice in govedi. Poleg osnovne kmetijske dejavnosti imajo registrirane številne dopolnilne dejavnosti na kmetiji od peke peciva, priprave testenin, soka, kisa, v pripravi predelava mleka in druge.

2. Ime in priimek: ANTON STRAH 

kraj:  TREBNJE

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Trebnje

Anton Strah kmetuje na 25 ha kmetiji, kjer polovico predstavlja gozd, ostalo pa so obdelovalne površine. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka in mesa. Je predsednik Kmetijske zadruge Trebnje in zelo aktiven v lokalnem okolju in širši Dolenjski regiji. Več desetletij je uspešno vodil Gasilsko zvezo Trebnje, je njen častni predsednik in častni občan Občine Trebnje. Zavzema se za boljše pogoje kmetovanja, večje sodelovanje in večjo ponudbo lokalne pridelane hrane potrošnikom ter za manj birokracije.

3. Ime in priimek: IVAN KURE

kraj: METLIKA

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Metlika

Ivan Kure kmetuje na družinski kmetiji, ki je usmerjena v pridelavo žit, koruze in stročnic ter soje, ima pa tudi živinorejsko proizvodnjo. Bil je dolgoletni direktor Kmetijske zadruge Metlika, danes pa je njen predsednik. Zavzemal se bo za skupno sodelovanje kmetov in zadrug na področju skupne nabave in prodaje, urejene odnose v verigi preskrbe s hrano in razvoj zadružništva.

4. Ime in priimek: JOŽE JAKOFČIČ

kraj: KRASINEC

gospodar na živinorejski kmetiji iz Krasinca

Jože Jakofčič kmetuje na družinski kmetiji, usmerjeni pretežno v živinorejo, zlasti pitanje bikov. Je aktiven član organov upravljanja zadruge in podpredsednik Kmetijske zadruge Metlika. Zelo dejaven je tudi v lokalnem okolju, kjer je predsednik Krajevne skupnosti Krasinec in član številnih društev. Prizadeva si za boljše pogoje kmetovanja in pravičnejše odnose v prehranski verigi.

Za člane sveta območne enote NOVO MESTO OBKROŽI  4

1. Ime in priimek: IVAN KURE

kraj: METLIKA

2. Ime in priimek: BORIS KRAVCAR

kraj: PRAPROČE

3. Ime in priimek: FRANC HROVATIČ

kraj: STRANSKA VAS

4. Ime in priimek: JOŽE JAKOFČIČ

kraj: KRASINEC

5. Ime in priimek: MARJAN VRHOVEC

kraj: VELIKA LOKA

6. Ime in priimek: ANDREJ KASTELIC

kraj: NOVO MESTO

7. Ime in priimek: JOŽKO TOMŠIČ

kraj: VOLČJE NJIVE

8. Ime in priimek: FELIKS MRVAR

kraj: ŽUŽEMBERK

9. Ime in priimek: JOŽE GRIČAR

kraj: NOVO MESTO

10. Ime in priimek: ANTON GOLE

kraj: TREBNJE